Derin TMS (dTMS)

Son yarım yüzyılda psikiyatri alanındaki tedavi seçenekleri yeni gelişmeler ve teknolojilerle katlanarak arttı. Yeni sınıf farmakolojik ilaçlar geliştirildi, elektrokonvülsif terapi (ECT) protokolleri optimize edildi ve beyin stimülasyon teknikleri icat edildi. En önemlisi, birçok Psikiyatrik semptomlar, artık beyindeki belirli bölgelerde ve devrelerde tanımlanabilir fonksiyonel değişikliklere sahip hale geldi. MRI, fMRI, pozitron gibi yöntemler emisyon tomografisi (PET) belirli bozuklukları ve semptomları belirli hastalıklarla ve beyin bölgelerindeki fonksiyon kayıplarıyla ilişkilendirdi.

Bu, derin beyin stimülasyonu (DBS) veya transkraniyal manyetik stimülasyon (TMS-TMU) gibi tekniklerin belirli ağları hedeflemesine izin verdi.

Belirli bir ruhsal bozuklukta etkilenmiş beyin bölgelerinin hedeflenmesi kolay hale geldi. Önemli ilerleme kaydedilmiş olan bir koşul majör depresyon bozukluğudur (MDD). MDB yaygın olarak görülen bir hastalıktır ve yaşam boyu yaygınlığı %17'dir.

Dünya Sağlığına göre engelliliğin ikinci önde gelen nedenidir. MDB tanısı konan hastalar Dorsolateral prefrontal korteks (DLPFC) gibi bölgelerdeki hipometabolizma dahil olmak üzere çeşitli beyin bölgelerinde düzensizlik ve singulat kortekste (ACC) ve anormal aşırı aktivite amigdala, bazal ganglionlar ve talamus aktivitesinde düzensizlikler tespit edilmiştir. Psikoterapi ve dörtten fazla sınıf ve 30 farklı farmakolojik ajanın mevcudiyetine rağmen, MDB'nin büyük bir kısmı (%32-52) hala tedaviye dirençli olarak kabul edilmektedir. Bu sonuçlarda bu bozukluğun tedavisi için yeni stratejileri gerekli kılar. Mevcut tedaviler arasında stimülasyon teknolojileri, EKT hala en çok olarak kabul edilenlerdir. EKT (Elektro Konvulzif Terapi) %70'in üzerinde remisyon oranıyla etkili bir yöntemdir. Ancak prosedürler ve yan etkilerle ilişkili olan ve yataklı tedavi, anestezi gerektirmesi sebebi ile son seçenek olarak uygulanmaktadır.

Psikiyatride mevcut en damgalı tedavi ve gerçek 'son çare' ve yalnızca ilaca yada TMS ye ciddi şekilde dirençli olanlar için kullanılıyor. (Derin Beyin Stimulasyonu) depresif durumu hafiflettiği de gösterilmiştir. ilaca dirençli MDB hastalarında semptomlar girişimsel olmayan bir teknik olan geleneksel TMS, yukarıdaki dezavantajlara sahip değildir. ve orta derecede MDB'yi etkili bir şekilde tedavi ettiği gösterilmiştir.Bununla birlikte, geleneksel TMS sadece kafatasının hemen altındaki odak hedeflerin uyarılmasına izin verir ve, navigasyon olmadan, geleneksel tekrarlayan TMS (rTMS) hedefi ıskalayabilir yada derin beyin yapılarındaki bozulmayı düzeltemeyebilir. Bu sınırlamaları gidermek amacıyla derin TMS (dTMS) tanıtıldı. dTMS, TMS'nin tüm faydalarını içerir. Hastaneye yatış veya anestezi ihtiyacı yoktur ve ihmal edilebilir yan etkiler vardır. Daha derin beyin hedeflerini uyarma avantajı ile elektrik alanının daha az odak dağılımı sözkonusudur. Geleneksel TMS tekniğine benzer şekilde, dTMS, kısa manyetik darbeler kullanır.

Genellikle, trenler yüksek frekanslı stimülasyonda (>5 Hz) iletilen darbelerin artan nöronal uyarılabilirliği indükleyen bir kolaylaştırıcı etki sağlar. Böylece, hipo veya hiper aktivite belirli beyin bölgeleri modüle edilebilir. Ancak bunun tersine geleneksel TMS bobinleri (örneğin, 8 veya yuvarlak), doğrudan Kafatasının yüzeyinin ~1 cm altına kadar olan hedefleri uyarır, dTMS, kafatası yüzeyinin ~4 cm altına kadar simülasyon yapabilir. Bu arttı stimülasyon derinliği, çoklu sargılar nedeniyle elde edilir. H- coildeki bu sargılar bir araya toplanır ve elektromanyetik alanın derinlik penetrasyonunu artırmaya gerek kalmadan iyileştirir. Derin stimülasyon, büyük bir dairesel bobin veya bir çift koni bobin ile de gerçekleştirilebilse de, bunların elektromanyetik alan daha hızlı bozulur ve önemli ölçüde derin hedeflere ulaşmak için çok daha yüksek yoğunluklar kullanılmalıdır.

Klinikte dTMS

Amerika Birleşik Devletleri'nde, H1-bobini kullanan dTMS, ve farklı tip dTMS kullanılıyor. Avrupa'da, H1-bobini kullanan dTMS, tek kutuplu depresyon, bipolar depresyon, şizofreninin negatif belirtileri ve travma sonrası tedavisi ve OKB(Obsesif Kompulsif Bozukluk) ve post tramvatik stres bozukluğu (PTSD) için kullanılmaya başlanmıştır. Birkaç H-bobin versiyonu diğer beyin ağlarını hedef almak için tasarlanmış.

Alzheimer hastalığı tedavisi, kronik ağrı, sigarayı bırakma, obsesif kompulsif bozukluk (OKB), otizm, Parkinson hastalık, felç rehabilitasyonu ve multipl skleroz (MS) tedavisinde kullanılmaya başlanmıştır.

Klinik Düşünceler

Amerika Birleşik Devletleri'nde dTMS cihazı ancak sadece bir doktorun (genellikle bir psikiyatrist veya bir nörolog) reçetesi ile kullanılabilir. Şu anda tüm TMS tedavilenin yaklaşık %90'ı dTMS'nin tedavi şeklinde uygulanır.

Bir hastaya dTMS uygulanmadan önce, bilgilendirilmiş onam hastadan veya yasal vasisinden alınmalıdır. İçinde Prosedürü açıklamaya ek olarak, süreçriskler, faydaların ve alternatiflerin açıklanması olmalıdır. Riskler veya dTMS'nin potansiyel yan etkileri arasında baş ağrıları, yüz ağrısı, diş ağrısı veya boyun ağrısı genellikle prosedür sırasında ancak prosedürler arasında da ortaya çıkabilir. Önceden epilepsisi olan hastalarda nöbet oluşma riski olabilir. Bu potansiyel risklere rağmen en güvenli tedavi yöntemleri rasında yer alır. Ayaktan anestezi veya yatış gerektirmeyen bu yöntemin klasik TMS ye göre avantajı derin beyin yapılarındaki hastalıklarla ilişkili bozulan yapıları düzenleme kapasitesidir.