UV (Parlak Işık) Terapisi

Mevsimsel ışık değişikliklerinin melatonin aktivitesini değiştirdiği bilinmektedir. PIT’de retinadan alınan ışıkla ilgili bilgiler retinohipotalamik yolakla suprakiazmatik çekirdeğe, buradan da pineal beze ulaşır ve melatonin salgılanması düzenlenir. Mevsimsel özelliği olmayan depresyonda PIT nin etkili olduğu gösterilmiştir (Kripke ve ark. 1992, Yamada ve ark. 1995). Parlak ışık tedavisinin etkisinin, sabah ışık verildiğinde gece melatonin sirkadyen ritminin başlamasına dayandığı belirtilmiştir (Terman ve ark. 2001). Gebelerde PIT uygulanarak yapılan 3 ana çalışma bulunmaktadır. Wirz-Justice ve arkadaşları randomize çift kör çalışmalarında mevsimsel özelliği olmayan depresyon tanısı alan gebelerde 5 hafta parlak PIT ya da sham uygulama yapmışlardır. Tedaviye cevap oranı PIT grubunda (%81.3) sham grubuna (%45.5) göre istatistiksel olarak anlamlı biçimde yüksek bulunmuştur. Aynı şekilde remisyon oranları da PIT grubunda istatistiksel olarak anlamlı biçimde daha yüksek saptanmıştır. PIT farmakolojik ve invazif(girişimsel) olmayan, etkili, basit, anne ve bebek için güvenli bir tedavi olarak tanımlanmıştır. Uyku bozuklukları ve M. Depresyon’da etkili olduğunu gösteren pek çok klinik bilimsel çalışma mevcuttur.